امروز: دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
رئیس شورای شهر گتوند:

اعتبار ۱ میلیارد تومانی جهت احداث و بهسازی جاده های گتوند

گتوندنیوز:رئیس شورای شهر گتوند :پروژه های بهسازی جاده های رو به روی کوی شهید سلطانی و بلوار کشاورز به پایان رسیده و این پروژه ها جمعا ۱ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.